Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO

W trosce o Państwa prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jak gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Motyw Martynowski Rudzki Sp.J., z siedzibą w ul. Targowa 44/1, 03-733 Warszawa, Polska, NIP 701 102 28 36.

Cele przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług graficznych, takich jak projektowanie grafiki, tworzenie materiałów reklamowych, identyfikacji wizualnej i innych związanych z działalnością naszego studia.

Rodzaje danych osobowych

W ramach naszych usług, możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

  • Imię, nazwisko i dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu) w celu komunikacji z Państwem.
  • Informacje dotyczące zamówień i faktur w celu obsługi zamówień oraz ewidencji transakcji.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte na jednej z poniższych podstaw prawnych:

  • Wyrażona zgoda: W niektórych przypadkach będziemy prosili o Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach. Można ją wyrazić na piśmie, elektronicznie lub w inny wyraźny sposób.
  • Wykonanie umowy: W niektórych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy, na którą wyrazili Państwo zgodę.
  • Obowiązek prawny: Może się zdarzyć, że będziemy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych ze względu na wymogi prawne.
  • Nasz uzasadniony interes: W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, pod warunkiem, że nie przeważają Państwa interesy, prawo do ochrony danych i podstawowe prawa i wolności.

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji usług świadczonych przez nasze studio graficzne. W takich przypadkach, zapewniamy, że wszyscy podmioty trzecie przestrzegają odpowiednich środków bezpieczeństwa danych oraz nie wykorzystują Państwa danych osobowych w innych celach.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, lub przez okres wymagany przez przepisy prawne. Po tym okresie, dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi

Przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem hello@motywstudio.com. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi informacjami o ochronie danych osobowych.